Grunnskolen

En helhetlig pedagogikk
Vår pedagogikk er i Norge godkjent som faglig-pedagogisk alternativ. Rudolf Steiner selv betegnet sin pedagogiske retning som oppdragelseskunst. Ifølge hans syn krever barnenaturen at undervisningen er gjennomtrengt av skapende fantasi. Skolens læreplan gir derfor ikke bare kunstfagene en fremtredende plass, men lar selve den kunstneriske arbeidsprosessen være et ideal for kunnskapsformidlingen.
Inspirert av denne tanken ønsker vi å utvikle et undervisningstilbud og en skolehverdag som gir næring til både barnets intellekt, følelsesliv og praktiske utfoldelsesbehov – med andre ord en pedagogikk for hele mennesket, fra småbarnsalder til ungdomstid.

Karnevalstog 2013 - Steinerskolen på Hedemarken

Arbeidsmåte
Arbeidsmåten i Steinerskolen bygger bl.a. på periodeundervisning (fagperioder av 3-4 ukers varighet). Periodene er lagt til hovedfagstimen, som også inkluderer en rytmisk del (kunstneriske øvelser som f.eks. sang, fløytespill, drama, resitasjon). Etter samtale og individuelt arbeid med det aktuelle faget, legger læreren frem nytt stoff (i småklassene fortellestund).
Den muntlige formidlingen står sentralt. Lærebøker forekommer sjelden, i stedet lager barna gjerne egne periodehefter med tekster og illustrasjoner. Det oppstår en individuell bearbeidelse av undervisningsstoffet.
Læringsmåten i Steinerskolen er enkelt sagt en vei fra bilde til begrep – fra bevegelse og opplevelse til kunnskap. Det innebærer en kunstnerisk-håndverksmessig tilnærming til de fleste fagene. Den muntlige formidlingen er selve grunnsteinen i undervisningen.
Skoledagen tilstreber en rytmisk veksling mellom teorifag, øvelsesfag og bevegelsesfag. Elevene har en lang pause midt på dagen – på ungdomstrinnet en midttime.

Læreplan
Undervisningen bunner i Steinskolens godkjente læreplaner. Læreplanene finner du på Steinerskoleforbundets hjemmeside. Steinerpedagog blir man gjennom en utdanning ved Steinerhøyskolen.

Foto karnavalstog med Audun Lindbråten: Bo Poulsen