Spesialpedagogikk

Skolen har rutiner for å fange opp elever med ulike vansker. Det gjelder språkvansker, lese- og skrivevansker, dysleksi og matematikkvansker, dyskalkuli og sosial-emosjonelle vansker, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.

Kartlegging av fagvansker
For å oppdage elever med fagvansker har skolen en plan for kartlegging (pdf) og det settes inn tiltak i perioder ved behov. Da Steinerskolen har en annen progresjon enn offentlig skole, er det ikke hensiktsmessig å gjennomføre offentlige kartleggingprøver de første tre/fire årene. Steinerskoleforbundet har derfor utarbeidet eget kartleggingsmateriell for de yngste elevene. Se for eksempel:

Kartlegging matematikk 3. klasse (pdf)
Kartlegging matematikk 4. klasse (pdf)
Kartlegging norsk 3. klasse (pdf)
Kartlegging norsk 4. klasse (pdf)

I 5., 8. og 9. klasse gjennomføres nasjonale prøver i lesing, engelsk og matematikk. Resultater og annen statistikk finnes på Utdanningsdirektoratets sider.

Tavletegning Ketil Reigstad, foto Kim Rognmo - Steinerskolen på Hedemarken

Tiltak ved fagvansker
Når det oppdages elever som strever med lesing, skriving eller matematikk, setter skolen inn tiltak i perioder. I 3. klasse vil det være forsterking av lesing, skriving eller matematikk i mindre grupper. Fra 4. klasse settes det inn lesekurs (pdf) og/eller Tempolex. Hvis eleven fortsatt strever, tar spes.ped.ansvarlig Språk 6-16 eller Alle teller, hvis det dreier seg om vansker i matematikk.

Samarbeid ved fagvansker
Spes.ped.ansvarlig samarbeider tett med de ulike klasseteamene og med HIPPT, Hamarregionen Interkommunale PPT. Det er fire til fem kontaktmøter med HIPPT i året, der klasselærerne kan ta opp elever som de er bekymret for. Klasselæreren tar alltid kontakt med foreldrene først. Samtalen med HIPPT skjer anonymt der ikke noe annet er avtalt. Vi har også en kontaktperson ved PPT Ringsaker. Her er det kontakt og møter ved behov.

Saksgangen i samarbeidet rundt elever med behov for faglig støtte (pdf) er utformet etter § 5 i opplæringsloven.

Elever med sosial-emosjonelle vansker, konsentrasjons- og utholdenhets-vansker
Skolens lærere har stort fokus på trivsel og på å opparbeide gode relasjoner til hver enkelt elev. Det er også tett samarbeid i klasseteamene. På denne måten er det enklere å oppdage om en elev sliter. Og terskelen for å snakke med en voksen blir lavere. Se skolens Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd (pdf).

Skolens helsesykepleier & Stangehjelpa
Steinerskolens helsesykepleier er Ann Britt W. Nygard, 477 86 126, ann.britt.w.nygard@stange.kommune.no. Ann Britt har åpen treffetid på kontor på videregående mandager og fredager kl 8.30-14.30.
Miriam Schytte er skolens kontaktperson fra Stangehjelpa – Team barn og unge. Miriam kan nås på e-post miriam.schytte@stange.kommune.no. Eller ring til Stangehjelpa 62 56 23 00.

BUP –  Foreldrene kan gå til fastlegen og få en henvisning til Barne og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Skolen vil da også kunne få veiledning ved behov.
Stangehjelpa – Stangehjelpa er et lavterskeltilbud for barn og familier
Logoped Stange  – Elever med språkvansker kan søke om logopedhjelp
Logoped Hamar – Elever med språkvansker kan søke om logopedhjelp

Skolens spes.ped. koordinator & sosiallærer
Steinerskolens spes.ped. koordinator er Anne Tove Mygland, 62 57 37 84/ 901 47 111, anne.tove.mygland@steinerskolen.no. Anne Tove har kontortid (i brakken) tirsdag kl 10.30-16, torsdag 12-15, fredag 13-16.
Steinerskolens sosiallærer er Anne Lene Andersen, 976 67 494, anne.lene.andersen@steinerskolen.no. Anne Lene har åpen treffetid på kontor på videregående onsdag kl 12.15-14.40.

Tavletegning: Kjetil Reigstad, Foto: Kim Rognmo