Spesialpedagogikk

Skolen har rutiner for å fange opp elever med ulike vansker. Det gjelder språkvansker, lese- og skrivevansker, dysleksi og matematikkvansker, dyskalkuli og sosial-emosjonelle vansker, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.

Kartlegging av fagvansker
For å oppdage elever med fagvansker har skolen en plan for kartlegging (pdf) og det settes inn tiltak i perioder ved behov. Da Steinerskolen har en annen progresjon enn offentlig skole, er det ikke hensiktsmessig å gjennomføre offentlige kartleggingprøver de første tre/fire årene. Steinerskoleforbundet har derfor utarbeidet eget kartleggingsmateriell for de yngste elevene. Se for eksempel:

Kartlegging matematikk 3. klasse (pdf)
Kartlegging matematikk 4. klasse (pdf)
Kartlegging norsk 3. klasse (pdf)
Kartlegging norsk 4. klasse (pdf)

I 5., 8. og 9. klasse gjennomføres nasjonale prøver i lesing, engelsk og matematikk.

Tavletegning Ketil Reigstad, foto Kim Rognmo - Steinerskolen på HedemarkenTiltak ved fagvansker
Når det oppdages elever som strever med lesing, skriving eller matematikk, setter skolen inn tiltak i perioder. I 3. klasse vil det være forsterking av lesing, skriving eller matematikk i mindre grupper. Fra 4. klasse settes det inn lesekurs (pdf) og/eller Tempolex. Hvis eleven fortsatt strever, tar spes.ped.ansvarlig Språk 6-16 eller Alle teller, hvis det dreier seg om vansker i matematikk.

Samarbeid ved fagvansker
Spes.ped.ansvarlig samarbeider tett med de ulike klasseteamene og med HIPPT, Hamarregionen Interkommunale PPT. Det er fire til fem kontaktmøter med HIPPT i året, der klasselærerne kan ta opp elever som de er bekymret for. Klasselæreren tar alltid kontakt med foreldrene først. Samtalen med HIPPT skjer anonymt der ikke noe annet er avtalt. Vi har også en kontaktperson ved PPT Ringsaker. Her er det kontakt og møter ved behov.

Saksgangen i samarbeidet rundt elever med behov for faglig støtte (pdf) er utformet etter § 5 i opplæringsloven.

Elever med sosial-emosjonelle vansker, konsentrasjons- og utholdenhets-vansker
Skolens lærere har stort fokus på trivsel og på å opparbeide gode relasjoner til hver enkelt elev. Det er også tett samarbeid i klasseteamene. På denne måten er det enklere å oppdage om en elev sliter. Og terskelen for å snakke med en voksen blir lavere. Skolen har en plan mot mobbing (pdf).

Skolens helsesøster Hege Alfstad Bergsodden har åpen trefftid på skolen fredager kl 9-13. Mob 982 60 331.
Miriam Schytte fra Stangehjelpa har åpen trefftid på skolen fredager kl 9-13 i oddetallsuker.

BUP –  Foreldrene kan gå til fastlegen og få en henvisning til Barne og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Skolen vil da også kunne få veiledning ved behov.
Stangehjelpa – Stangehjelpa er et lavterskeltilbud for barn og familier
Logoped Stange  – Elever med språkvansker kan søke om logopedhjelp
Logoped Hamar – Elever med språkvansker kan søke om logopedhjelp

Skolens spes.ped.ansvarlig
Steinerskolens spes.ped. ansvarlig er Elisa Granly, 62573784/ 99447945, elisa.granly@steinerskolen.no.

Tavletegning: Kjetil Reigstad, Foto: Kim Rognmo