Foreldremøter og konferansetimer

Foreldremøter er møter mellom klasselærere og foreldrene og blir avholdt cirka fire ganger i løpet av skoleåret. Temaer for møtene bestemmes av klasselæreren i samråd med de to klasserepresentantene (som blir valgt for to år av gangen av foreldregruppen). I tillegg finnes Program for skolens medvirkning på foreldremøtene som en rettesnor for temaer som bør tas opp i løpet av skoleløpet.

Konferansetimer blir avholdt to ganger hvert skoleår fra 2.-10. klasse. Foreldre/foresatte/elev blir tilbudt en samtale med klasselærer og eventuelt andre medarbeidere. Det vanlige er at konferansetimene er en samtale mellom foresatte og lærer i de yngste klassene (2.-6. klasse), mens elevens deltagelse i konferansetimene som regel starter i 7. klasse.

I ungdomsskolen (9.-10. klasse) kan en av disse konferansetimene erstattes med en «elevsamtale», som er en samtale mellom klasselæreren og eleven uten de foresattes deltagelse.

Temaer for konferansetimene er elevens faglige utvikling, elevens trivsel og sosiale tilhørighet i klassen, fravær, orden og oppførsel, samarbeid mellom lærer og foresatte og spørsmål som foresatte har til undervisningen. De foresattes bidrag til samtalene er av like stor viktighet som lærerens bidrag. Det er stor åpenhet ved skolen for at foreldre/elever kan be om samtaler med lærer etter behov utover disse to faste årlige konferansetimene.

Høstmarked 2008 Solsikker - Steinerskolen på HedemarkenFoto Høstmarked, solsikker: Bo Poulsen