Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Fremme felles interesser
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) fremmer felles interessene til foreldrene, og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU arbeider for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. FAU skal også på ulike måter arbeide for å styrke det sosiale og pedagogiske miljøet ved Steinerskolen, fremme skolens idé samt skolens økonomiske grunnlag.

Hvem sitter i FAU?
Alle foreldre/foresatte som har barn ved Steinerskolen på Hedemarken er automatisk medlemmer i Steinerskolens foreldreråd. Foreldrerådets (eller foreldrenes) arbeidsutvalget kalles for FAU. Hver klasse velger to representanter til FAU. På FAU-møtene deltar ellers FAU-styret, skolens daglig leder og eventuelt andre gjester. Det avholdes åtte månedlige møter (aug, sept, okt, nov, jan, feb, apr, mai).

FAU-styre & årsmøte
På Foreldrerådets (les: foreldrenes) årsmøtet i mars velges FAU-styret som har ansvar for foreldrenes virksomhet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer.

Eksempler på årsmøtedokumenter (enda ikke vedtatt grunnet korona):
årsmelding 2019
balanse 31.12.2019
regnskap 2019
budsjett 2020

Markeder
En viktig del av foreldres oppgaver er tilrettelegging og gjennomføring av ulike arrangement og dugnader. Julemarkedet, 17. mai og vårmarkedet er noen av årets høydepunkter. Dette er sosiale arrangementer som er svært miljøskapende, med sang, musikk, drama, fremvisning av elevarbeider, kafé og salg av hjemme- og håndlagde produkter.

Støtte til ulike formål
FAU har solid økonomi takkes det årlige overskuddet fra markedene. FAU har blant annet støttet klasseturer (i årevis).

To ganger per år kan både lærere, elevrådene og foreldre søke om midler til konkrete anskaffelser og sosiale formål som kommer skolens elever til gode. Søknadene drøftes på første FAU-møte etter fristen. Før drøftelsen blir det  innhentet synspunkter fra lærerkollegiet.

Får søkerne innvilget søknaden, ber FAU dem å skrive et innlegg om anskaffelsen/ opplevelsen i Steintavla (skolens digitale ukeavis).

Søknadsfristene er 1. oktober og 1. februar.

Mer info/ kontakt
I Foreldreråds vedtekter kan du lese nærmere om organiseringen av foreldrearbeidet ved skolen. Se ellers FAUs velkomstbrev til nye foreldre og elever og Håndbok i foreldrearbeid.

VIPPS FAU #103771

FAU
Postboks 100
2313 Ottestad
fau.hedemarken@steinerskolen.no

Bankkonto Steinerskolen Foreldreråd: 1800 23 52415.
Organisasjonsnummer/styremedlemmer: 993 261 440
VIPPS FAU (brukes både til 17. mai, vårmarked og julemarked): #103771
Last ned: plakat VIPPS FAU #103771

Steinerskolenes Foreldreforbund
De forskjellige steinerskolenes foreldreforeninger er tilknyttet Steinerskolens foreldreforbund (SFF). Gjennom foreldrebidraget betaler alle foreldre med barn på steinerskolene et bidrag til en fast sekretær for dette landsdekkende foreldreforbundet.