Ungdoms-/ videregående trinn

Ungdoms-/ videregående trinn på Helsepedagogisk skole
For de fleste utviklingshemmede elever vil det på ett eller annet tidspunkt bli uhensiktsmessig og demotiverende å følge den store klassens tiltagende progresjon i fagene. Fra da av vil den pedagogiske hovedtyngden ligge i de små undervisningsgruppene, hvor all undervisning er spesielt tilrettelagt. Dermed fremstår Helsepedagogisk skole fra ungdomstrinnet av mer som en selvstendig enhet, som er inkorporert i det store skolefellesskapet. Livet i småklassene blir til tette sosiale fellesskap som loser elevene gjennom ungdomsårene. De elevene som fikk anledning til å bli en del av elevfellesskapet i den store klassen, vil likevel beholde disse sosiale båndene gjennom hele skoleløpet.

Lærerne i småklassene underviser i et utvalg av steinerskolenes læreplan, basert på elevenes individuelle opplæringsplaner. De gjenskaper og levendegjør det utvalgte stoffet for elevene sine. I en slik gruppe kan det være fem-seks elever, av og til flere, og oftest er det naturlig å ha to lærere.

Base 9 og 10 Julekonsert 2017 - Steinerskolen på HedemarkenGrunnferdigheter i lesing, skriving og regning krever mer individuell opplæring. Her er planmessige og systematiske øvelser, trinn for trinn over lengre tidsrom helt avgjørende. Helsepedagogisk skole har hele spektret av kunstneriske fag på timeplanen, fra musikk og eurytmi til forming i tre og metall.

Inkluderingen av de funksjonshemmede i skolesamfunnet som helhet, skjer gjennom de store rammene; felles bygninger, felles friminutter og mange felles enkeltarrangementer, som binder sammen hele skolen som et samfunn hvor alle har aksept til å være seg selv.

Faste utflukter
Elever i videregående er en fast dag i uken på en biodynamisk gard med både husdyr og grønnsaksdyrking.

Elever på ungdoms- og videregående trinn har en fast dag i uken med friluftsliv.

Noen ungdommer er en fast dag i uken på Åkershagan Opplærings- og Aktiviseringssenteret, hvor kroppsøving og sanselige opplevelser står i fokus (svømming, ballspill, musikk, hvilerom, …).

Yrkesfaglig gruppe
Stiftelsen Grobunn hadde til nylig et helhetlig døgntilbud for videregående skoleelever, men fortsetter skoleår 2018-2019 kun med internattilbudet. Videregående elever som bor på internatet har undervisning på Steinerskolen i en egen gruppe, som vi kaller for yrkesfaglig gruppe.

Opplæringen i yrkesfaglig gruppe har hovedvekt på de praktiske fag som skolekjøkken, gård og snekkerverksted. I tillegg kommer teorifagene norsk og matematikk og kunstneriske fag som musikk og eurytmi og faget «kropp, helse og identitet». Gruppen har en fast dag i uken med friluftsliv.

En del av skolens videregående elever tilbringer noen år på internat, mens andre blir hjemmeboende. Hva som passer best for hver enkel elev er veiledende.

Foto Julekonsert i Hamar kulturhus, musikkgruppe: Bo Poulsen