Skolens organisering

Styret
Styret for Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken er skolens øverste organ, og håndhever alle daglig leders funksjoner som ikke uttrykkelig er delegert, jfr. friskoleloven § 5-2. Styret fatter beslutninger som angår skolens økonomi, skolens forvaltning og ansettelser, oppsigelser og andre personalspørsmål, herunder fastsettelse av lønninger med mindre avgjørelsesmyndighet på noen av disse områdene uttrykkelig er delegert.

Styret har seks faste medlemmer hvorav tre er valgt av foreldrene og tre er valgt av lærerkollegiet.

Høstmarked 2008 Åse Katrine Johnsen - Steinerskolen på HedemarkenDaglig leder
Daglig leder har et overordnet ansvar for at skolen som helhet fungerer godt ut fra skolens samlede ide- og verdigrunnlag. Dette gjelder både utad i forhold til elever, foreldre og samfunnet ellers og innad i det interne samarbeidet mellom medarbeiderne. Daglig leder er skolens formelle kontakt- og ansvarperson. Daglig leder ansettes av styret etter innstilling fra lærerkollegiet.

Ledergruppen
Ledergruppen består av lederne for barnetrinn, ungdomstrinn, videregående, Helsepedagogisk skole, leder for administrativt personale og daglig leder. Trinnlederne velges av sine respektive kollegier.

Ledergruppen har ansvar for den daglige driften av skolen. Trinnlederne leder sine kollegier og har personalansvar for medarbeiderne på sine trinn. Trinnlederne har også ansvar for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved sine respektive avdelinger.

Ledergruppen møtes fast to ganger i uken.

Foto Høstmarked med Åse Katrine Johnsen: Bo Poulsen